*******************************************

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ROKOWANIA PO I OFERTOWYN PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu informuje, że postępowanie przeprowadzone w trybie rokowań po I ofertowym przetargu nieograniczonym na :ustawienie 1 automatu na sprzedaż napojów gorących: kawa, czekolada, herbata (powierzchnia do wynajęcia 1 m2),

 

Z o s t a ł o r o z s t r z y g n i ę t e w następujący sposób :

Wpłynęła 1 ważna oferta

Komisja za najkorzystniejszą i spełniającą warunki przetargu postanowiła przyjąć ofertę złożoną przez Jerzy Gacal ul. Konopnickiej 16/8 33-300 Nowy Sącz. Wybrany wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

*******************************************

ROKOWANIA PO I OFERTOWYM

PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

KG. 272 -4/14                                                                                       Nowy Sącz dnia 21.08.2014 r.

 

 Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej

 w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 45 zarejestrowana  w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych KwNr 84927 , stanowiąca własność Województwa Małopolskiego w zarządzie Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu  na czas nie oznaczony ogłasza rokowania pisemne po I ofertowym przetargu nieograniczonym na:

  1. Najem powierzchni  na ustawienie 1 automatu na sprzedaż napojów gorących: kawa, czekolada, herbata ( powierzchnia do wynajęcia 1 m2) .  przy ul. . Jagiellońska 45 w Nowym Sączu – parter – cena wywoławcza za 1 m2  - 100.00 zł.

Szczegółowe informacje na temat spraw merytorycznych i proceduralnych można uzyskać u specjalisty ds. gospodarczych i płac  0-18 443-70-93.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach z podaniem ceny na formularzu oferenta ( wzór do pobrania na dole strony) prosimy przesłać w zamkniętych kopertach w terminie do 28 sierpnia 2014 r. do godz.15.00 na adres Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 45 bądź można składać w sekretariacie szkoły. Oferta ma być zabezpieczona wadium w wysokości 20% miesięcznego czynszu za:

  1. najem powierzchni – 20,00 zł,

Termin wnoszenia wadium upływa w dniu  28  sierpnia  2014 r. Wadium ma być wpłacone gotówką w kasie szkoły lub przelewem na  konto szkoły. Rachunek bankowy Bank Polska Kasa Opieki S.A. 86 1240 6292 1111 0010 5880 4200.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg  zaliczone zostanie na poczet przyszłej kwoty zapłaty, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.

Otwarcie  zgłoszeń udziału w rokowaniach na w/w najem nastąpi w dniu29 sierpnia 2014 r.  godz. 11.00w Szkole Policealnej  Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 45

Szkoła  zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert  oraz zastrzega się  możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

POBIERZ WZÓR FORMULARZA

 

 

 

 

 

logo180 1

 bip

 

Design by TMOS

1533683
Your IP: 54.227.186.112
Server Time: 2018-12-13 18:41:11
Visitors Counter
Copyright 2014.