*******************************************

ROKOWANIA PO I OFERTOWYM

PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

KG. 272 -4/14                                                                                       Nowy Sącz dnia 21.08.2014 r.

 

 Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej

 w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 45 zarejestrowana  w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych KwNr 84927 , stanowiąca własność Województwa Małopolskiego w zarządzie Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu  na czas nie oznaczony ogłasza rokowania pisemne po I ofertowym przetargu nieograniczonym na:

  1. Najem powierzchni  na ustawienie 1 automatu na sprzedaż napojów gorących: kawa, czekolada, herbata ( powierzchnia do wynajęcia 1 m2) .  przy ul. . Jagiellońska 45 w Nowym Sączu – parter – cena wywoławcza za 1 m2  - 100.00 zł.

Szczegółowe informacje na temat spraw merytorycznych i proceduralnych można uzyskać u specjalisty ds. gospodarczych i płac  0-18 443-70-93.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach z podaniem ceny na formularzu oferenta ( wzór do pobrania na dole strony) prosimy przesłać w zamkniętych kopertach w terminie do 28 sierpnia 2014 r. do godz.15.00 na adres Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 45 bądź można składać w sekretariacie szkoły. Oferta ma być zabezpieczona wadium w wysokości 20% miesięcznego czynszu za:

  1. najem powierzchni – 20,00 zł,

Termin wnoszenia wadium upływa w dniu  28  sierpnia  2014 r. Wadium ma być wpłacone gotówką w kasie szkoły lub przelewem na  konto szkoły. Rachunek bankowy Bank Polska Kasa Opieki S.A. 86 1240 6292 1111 0010 5880 4200.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg  zaliczone zostanie na poczet przyszłej kwoty zapłaty, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.

Otwarcie  zgłoszeń udziału w rokowaniach na w/w najem nastąpi w dniu29 sierpnia 2014 r.  godz. 11.00w Szkole Policealnej  Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 45

Szkoła  zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert  oraz zastrzega się  możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

POBIERZ WZÓR FORMULARZA

 

 

 

*******************************************

OGŁOSZENIE O PISEMNYM OFERTOWYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

„Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 45 zarejestrowana  w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych KwNr 84927, stanowiąca własność Województwa Małopolskiego w zarządzie Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu  na czas nie oznaczony, ogłasza pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na :

Wynajęcie powierzchni na :
Zadanie nr 1 : ustawienie 1 automatu na sprzedaż napojów gorących: kawa, czekolada, herbata (powierzchnia do wynajęcia 1m2).
Zadanie nr 2 : ustawienie 1 automatu na sprzedaż kanapek, słodyczy, napojów zimnych (powierzchnia do wynajęcia 1 m2), w  budynku SzPPSMiS przy ul. Jagiellońskiej 45 w Nowym Sączu zarejestrowanym  w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych KwNr 84927, stanowiącym   własność Województwa Małopolskiego w zarządzie Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu  na czas nie oznaczony.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania

Szczegółowe informacje na temat spraw merytorycznych i proceduralnych można uzyskać u specjalisty ds. gospodarczych i płac tel. 0-18 443-70-93. Oględzin powierzchni można dokonać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu tel. 0-18 443-70-93. Oferty z podaniem ceny prosimy składać w zamkniętych kopertach w terminie 27 dni od daty ogłoszenia tj. do dnia 17.08.2014r. do godz. 15.00, na adres:
„Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 45 , 33-300 Nowy Sącz”, na dzienniku podawczym, względnie pocztą.


Otwarcie ofert i część jawna przetargu nastąpi w  dniu 20.08.2014r. o godz. 12,00 w siedzibie Szkoły  Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 45.


Wysokość opłaty miesięcznej za wynajęcie powierzchni na Zadanie nr 1 : ustawienie 1 automatu na sprzedaż napojów gorących: kawa, czekolada, herbata ( powierzchnia do wynajęcia 1 m2) . – 150 złotych. Zadanie nr 2 : ustawienie 1 automatu na sprzedaż kanapek, słodyczy, napojów
zimnych ( powierzchnia do wynajęcia 1 m2) , - 100  złotych.


Oferta ma być zabezpieczona wadium w wysokości :
-       Zadanie nr 1 - ryczałt 30 złotych
-       Zadanie nr 2 – ryczałt 20 złotych
Termin wnoszenia wadium upływa w dniu 17.08.2014r. Wadium ma być wpłacone gotówką w kasie szkoły lub przelewem na  konto szkoły . Rachunek bankowy Bank Polska Kasa Opieki S.A. 86 1240 6292 1111 0010 5880 4200. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet przyszłej kwoty zapłaty, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Wynajmującego w razie uchylenia się Najemcy od zawarcia umowy. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert.


„Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny”.

 

 

logo180 1

 bip

 

Design by TMOS

1780279
Your IP: 54.226.102.115
Server Time: 2019-06-18 06:53:34
Visitors Counter
Copyright 2014.