*******************************************

 

28 lutego 2014 roku, w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

przy ul. Nadbrzeżnej 34 w Nowym Sączu,

w godzinach od 10 00 do 14 00

odbędą się

XVI Sądeckie Targi Uczelni Wyższych

 Jak co roku będziemy brać w nich udział.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych ofertą naszej szkoły

do uczestnictwa w Targach. 

*******************************************
 

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

           

W dniach od 6 listopada 2013 do 19 listopada 2013 roku w naszej szkole przeprowadzana była całościowa ewaluacja zewnętrzna. Badaniem objęto 67 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), oraz 24 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem szkoły, indywidualny z przedstawicielem organu prowadzącego, grupowy z partnerami szkoły i pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, szkoły i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o ewaluacji oraz wnioski, wynikające z raportu po przeprowadzonej ewaluacji.

            Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa tzn.:

 

 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów
 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
 4. Uczniowie są aktywni
 5. Respektowane są normy społeczne
 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych
 8. Promowana jest wartość edukacji
 9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki (nie dotyczy naszej placówki)
 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju
 11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych
 12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

            Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009 r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r.

            Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę

Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę

Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę

Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę

Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę

            OBRAZ SZKOŁY

            Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu jest szkołą publiczną prowadzoną przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu w zawodach medycznych. Aktualnie kształci w trzech zawodach: technik farmaceutyczny, technik masażysta i technik usług kosmetycznych. Absolwenci szkoły znajdują pracę w placówkach ochrony zdrowia w kraju i za granicą. W celu podniesienia jakości kształcenia bierze udział w systemowym projekcie "Modernizacja kształcenia zawodowego". W tym zakresie młodzież korzysta z  różnorodnych form wsparcia takich jak : staże, kursy i warsztaty.

            Proces edukacyjny w szkole jest działaniem celowym, przebiegającym zgodnie z przyjętymi  w koncepcji pracy założeniami, określonymi celami i wyznaczonymi sposobami ich osiągania.        Nadrzędnym celem kształcenia jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego podejmowane są działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery oraz możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

            Nauczyciele współdziałając ze sobą diagnozują i monitorują osiągnięcia uczniów, analizują wyniki zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i ewaluacji wewnętrznej oraz planują i wdrażają działania w kontekście ich wyników. Rezultaty podejmowanych działań przyczyniają się do sukcesów edukacyjnych, natomiast w mniejszym zakresie mają wpływ na trwałą poprawę efektów kształcenia.

            Atmosfera w szkole służy efektywnej pracy nauczycieli i uczniów. Młodzież czuje się bezpiecznie, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Pozytywny klimat sprzyja rozwijaniu samorządności uczniowskiej, inspiruje do podejmowania inicjatyw, uczy brania odpowiedzialności za powierzone zadania i współdziałania w zespole.

            Widoczne są efekty wielopłaszczyznowej, systematycznej współpracy szkoły z różnymi podmiotami lokalnego środowiska oraz umiejętne korzystanie z zasobów środowiska. Sztandarowym przykładem tej współpracy oraz odpowiedzią na potrzeby środowiska jest działalność Przychodni Usług Medycznych.

            Zarządzanie szkołą ukierunkowane jest na ustawiczny jej rozwój poprzez wprowadzanie zmian organizacyjnych, dbałość o stwarzanie jak najlepszych warunków do realizacji podstawy programowej dla poszczególnych zawodów oraz statutowych zadań szkoły.

WNIOSKI

            Przyjęta do realizacji koncepcja pracy uwzględnia integralny charakter rozwoju uczniów, którzy dostrzegają związek podejmowanych w szkole działań z głównymi założeniami i w te działania się włączają. Tworzona przez całą społeczność szkolną atmosfera, stosowane przez nauczycieli metody i formy pracy oraz umiejętne integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego służy uczeniu się.

            Nauczyciele współpracują ze sobą na różnych płaszczyznach i w różnych obszarach co skutkuje m. in. systematycznym doskonaleniem kompetencji zawodowych i uatrakcyjnianiem oferty edukacyjnej.

            W szkole podejmowane są działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery.

            Znając potrzeby i wykorzystując zasoby środowiska lokalnego w procesie nauczania szkoła efektywnie współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami, co korzystnie wpływa na rozwój uczącej się młodzieży.

            Wdrażanie wniosków z monitorowania i analizowania osiągnięć edukacyjnych przyczynia się do osiągania sukcesów edukacyjnych, a w mniejszym stopniu do trwałego wzrostu efektów kształcenia mierzony wskaźnikami egzaminacyjnymi.

            Nauczyciele stwarzają sytuacje do aktywności uczniów w procesie uczenia się, brania odpowiedzialności za powierzone zadania oraz wspierają ich inicjatywy na rzecz rozwoju i rozwoju szkoły.

            Społeczność szkolna promuje w środowisku lokalnym wartość uczenia się przez całe życie, wykorzystując w tym zakresie wiedzę i umiejętności uczniów, informacje o losach absolwentów i potrzeby na  rynku pracy.

            Zarządzanie szkołą jest skuteczne, opiera się na systematycznej współpracy nauczycieli, a wdrażane wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego służą jej rozwojowi, w tym poprawie bazy i wyposażenia, szczególnie w pracowniach do zajęć praktycznych.

WYNIKI EWALUACJI

WYMAGANIE

POZIOM SPEŁNIENIA WYMAGANIA

PRZEZ NASZĄ SZKOŁĘ

 

Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów

B

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

B

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

C

Uczniowie są aktywni

B

Respektowane są normy społeczne

B

Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację

B

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

B

Promowana jest wartość edukacji

B

Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

-

Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

A

Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

B

Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

B

Cały raport dostępny jest TUTAJ.

 

 

 

                                                             Opracowanie

                                                                              mgr Katarzyna Mikulska

 

 

logo180 1

 bip

 

Design by TMOS

1964412
Your IP: 18.207.137.4
Server Time: 2019-10-23 18:18:23
Visitors Counter
Copyright 2014.