Nowy Sącz 21.05.2015r.

                

Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania 

 o udzielenie zamówienia publicznego,       

prowadzonego w trybie poniżej 30 000 euro        

                                                                                                                      

                           na wykonanie zadania pn. Zakup wraz z dostawą sprzętu

         techno – dydaktycznego dla Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych

i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu w ramach realizacji projektu

nr MRPO.01.01.02-12-098/14

           pt.    Doposażenie bazy dydaktycznej

wybranych szkół i placówek oświatowych

dla których organem prowadzącym

jest Województwo Małopolskie

Ofertę złożyli:

Nr oferty

Wykonawca

Cena oferty PLN

brutto

Przyznana punktacja w kryterium cena( 0 –min.;100-max.)  

Uwagi

1/2015

Biuro   Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów

46 359,60

99,95   %

 

      

2/2015

INFO   GEM Mirosław Gryszpiński, ul.Grunwaldzka 32/1A, 45-054 Opole

46 338,00

   100 %

      

3/2015

CHEC   SPORT Anna Chęć, ul. Smołki 4, 41-700 Ruda Śląska

62 790,89

   73,80 %

 

4/2015

Leardal   Medical Poland Sp. z o.o. ul. Kolista 25,40-486 Katowice

   

oferta odrzucona -

Oferta   nie spełnia warunków zawartych w zaproszeniu do złożenia oferty w zakresie przedmiotu zamówienia

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2/2015 Wykonawcy :

INFO GEM Mirosław Gryszpiński, ul. Grunwaldzka 32/1A, 45-054 Opole

z ceną brutto:  46 338,00zł.

Zamawiający informuje, że zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w dniu 26.05.2015r.

Dyrektor SPPSMiSim. J. Wolskiej w Nowym Sączu

Kazimierz Chamioło

     Do wiadomości :

1. Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów

2. INFO GEM Mirosław Gryszpiński, ul.Grunwaldzka 32/1A, 45-054 Opole

3. CHEC SPORT Anna Chęć, ul. Smołki 4, 41-700 Ruda Śląska

4. Leardal Medical Poland Sp. z o.o. ul. Kolista 25,40-486 Katowice

Zamieszczono :

Strona internetowa Zamawiającego

Tablica ogłoszeń Zamawiającego                                                                                        

Nowy Sącz, 18.05.2015r.

Wykonawcy wszyscy

          W związku z zakończonym postępowaniem dotyczącym zaproszenia do złożenia oferty na zamówienie publiczne  o wartości poniżej        30 000 euro na realizację zadania pn. Zakup wraz z dostawą sprzętu  techno – dydaktycznego dla Szkoły Policealnej Pracowników Służb  Medycznych i Społecznych  im. J. Wolskiej w Nowym Sączu w  ramach realizacji projektu nr MRPO.01.01.02-12-098/14 pt. Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych,  dla których organem prowadzącym  jest Województwo Małopolskie, Szkoła Policealna Pracowników Służb  Medycznych i Społecznych  im. J. Wolskiej w Nowym Sączu prosi wszystkich wykonawców, którzy przystąpili do ww postępowania o złożenie do dnia 20 maja 2015 r. do godz. 16.00 scanu katalogów wszystkich zaoferowanych produktów.

Złożenie scanu katalogów produktów, podyktowane jest weryfikacją zgodności przedstawionych ofert z opisem przedmiotu zamówienia wymaganym w zaproszeniu do złożenia oferty zamawiającego tj. Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych  i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu.

Scan katalogów oferowanych produktów proszę złożyć w wersji elektronicznej  na e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Nowy Sącz, 12.05.2015r.

Wykonawcy wszyscy

                         W związku z zapytaniem jednego z wykonawców dotyczącym zaproszenia do złożenia oferty na zamówienie publiczne  o wartości poniżej 30 000 euro na realizację zadania pn. Zakup wraz z dostawą sprzętu  techno – dydaktycznego dla Szkoły Policealnej Pracowników Służb  Medycznych i Społecznych  im. J. Wolskiej w Nowym Sączu w  ramach realizacji projektu nr MRPO.01.01.02-12-098/14 pt. Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych  dla których organem prowadzącym  jest Województwo Małopolskie, Szkoła Policealna Pracowników Służb  Medycznych                   i Społecznych  im. J. Wolskiej w Nowym Sączu wyjaśnia :

Treść pytania nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 2 (fantom osoby dorosłej do resuscytacji) jako oddzielnego zadania i zezwoli na składanie ofert częściowych?

Uzasadnienie:

-Wydzielenie pozycji nr 2 jako oddzielnego zadania umożliwi zwiększenie konkurencyjności zapytania ofertowego.

-Rozdzielenie umożliwi zaoferowanie fantomów najlepszej jakości w bardzo konkurencyjnej cenie.

-Pozostawienie zadania bez wydzielenia fantomów do resuscytacji ograniczy możliwość zakupu bezpośrednio od producenta. Skutkować to może wyższą ceną zakupu sprzętu przez Zamawiającego.

Treść odpowiedzi na pytanie nr 1 :

Zamawiający pozostaje w pierwotnym zapisie w   zaproszeniu do złożenia oferty NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 euro. W związku z przyznanymi środkami na konkretne zadanie tj. „Zakup wraz z dostawą sprzętu techno – dydaktycznego”zamawiający preferuje kompleksowe rozwiązanie zapewniające dostarczenie przez potencjalnych wykonawców wszystkich objętych procedurą pozycji w celu sprawnego funkcjonowania szkoły i prowadzenia procesu edukacyjnego. Zmiana formy zapytania wymusiłaby wydłużenie czasu na złożenie ofert . Jest to niedopuszczalne ze względu na prowadzony proces dydaktyczny.

Treść pytania nr 2

Czy zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności fantom osoby dorosłej o następujących cechach:

-fantom resuscytacyjny osoby dorosłej, pełna postać o prawidłowej anatomii,

- elektroniczny pomiar jakości wykonywanych ćwiczeń RKO,

-elektroniczną kontrolę poprawności odnalezienia właściwego miejsca uciśnięć klatki piersiowej,

-akustyczne wskaźniki prawidłowego wdechu z możliwością ich dezaktywacji,

-pomiar głębokości uciśnięć,

-pomiar objętości wdmuchnięć wykonanych zarówno przyrządowo jak i techniką usta-usta lub usta-nos,

-dostęp do wyników i bieżących pomiarów,

-wsparcie instruktora i ocenę postępów ćwiczących,

-obserwację szczegółowych danych podsumowujących każdą sesję,

- generowane tętno na tętnicy szyjnej,

-wygodna torba transportowa, akcesoria, instrukcja w j.polski,

- gwarancja 24 miesiące,

- możliwość rozbudowy fantomu o moduły urazowe i ewakuacyjne.

Uzasadnienie:

Dopuszczenie przez Zamawiającego manekina o ww.cechach pozwoli na zaoferowanie sprzętu najwyższej jakości, który spełni najbardziej wymagające założenia szkoleniowe z zakresu pierwszej pomocy.

Treść odpowiedzi na pytanie nr 2 :

W zaproszeniu do złożenia oferty NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 euro W CZĘŚCI III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA W PKT. 2

2. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia zawiera- załącznik nr 1 . Opisane parametry stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Specyfikacja przedmiotu zamówienia zawarta w ofercie Wykonawcy (formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 2 do oferty) musi odpowiadać specyfikacji szczegółowo określonej przez Zamawiającego w załączniku nr 1 . Dopuszczalne jest oferowanie sprzętu o takich samych lub wyższych parametrach technicznych niż określone w ww. załączniku

 

 

logo180 1

 bip

 

Design by TMOS

1194013
Your IP: 54.227.48.147
Server Time: 2018-02-19 01:56:54
Visitors Counter
Copyright 2014.