OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej

w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 45 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych KwNr 84927 , stanowiąca własność Województwa Małopolskiego w zarządzie Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu na czas nie oznaczony, działając na podstawie Uchwały Nr XXXIV/510/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Województwa Małopolskiego, (t.j. załącznik do Uchwały nr XVII/279/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. z późn. zm.) oraz Regulaminu przeprowadzania przetargów wprowadzonego Zarządzeniem Nr 15a/2014 Dyrektora Szkoły z dnia 18 lipca 2014 r.–

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na :

 

 1. Przedmiot przetargu :
 2. 1.Wynajęcie powierzchni na :
  1. 1.1.Zadanie nr 1 : ustawienie 1 automatu na sprzedaż napojów gorących: kawa, czekolada, herbata ( powierzchnia do wynajęcia 1 m2) .
  2. 1.2.Zadanie nr 2 : ustawienie 1 automatu na sprzedaż kanapek, słodyczy, napojów zimnych   ( powierzchnia do wynajęcia 1 m2) ,
  3. 2.Wysokość opłaty miesięcznej za wynajęcie powierzchni na
  4. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania .
   1. III.Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami

w budynku SzPPSMiS przy ul. Jagiellońskiej 45   w NowymSączu zarejestrowanym   w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych KwNr 84927 , stanowiącym   własność Województwa Małopolskiego w zarządzie Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu na czas nie oznaczony.

Zadanie nr 1 : ustawienie 1 automatu na sprzedaż napojów gorących: kawa, czekolada, herbata ( powierzchnia do wynajęcia 1 m2) . – cena 100 zł + 23% VAT .

Zadanie nr 2 : ustawienie 1 automatu na sprzedaż kanapek, słodyczy, napojów zimnych ( powierzchnia do wynajęcia 1 m2) , - cena 100 zł + 23% VAT .

II. Termin i miejsce składania ofert :

 

Oferty z podaniem ceny prosimy składać w zamkniętych kopertach z napisem :

„ O f e r t a przetargowa na najem 1 m2 powierzchni na ustawienie 1 automatu na sprzedaż napojów gorących: kawa, czekolada, herbata –zadanie nr 1 nie otwierać przed 11.08.2017 r. godz. 10.00 ”

„ O f e r t a przetargowa na najem 1 m2 powierzchni na ustawienie 1 automatu na sprzedaż kanapek, słodyczy, napojów zimnych   –zadanie nr 2 nie otwierać przed 11.08.2017 r.godz.11.00 ”

w terminie od dnia ogłoszenia tj. 27.07.2017r. do dnia 10.08.2017 r. do godz. 15.00, w sekretariacie Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 45 , 33-300 Nowy Sącz, względnie wysłać pocztą.

przetargu:

Szczegółowe dodatkowe informacje na temat spraw merytorycznych i proceduralnych można uzyskać u specjalisty ds. gospodarczych i płac 0-18 443-70-93.

Oględzin powierzchni można dokonać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu tel. 0-18 443-70-93.

 

    

 

     IV. Wykaz dokumentów, które winien złożyć oferent :

- aktualny wypis z krajowego Rejestru Sądowego lub CEDIG ( zamawiający dopuszcza wersje z systemu elektronicznego ),

- dowód wpłaty wadium

     V. Termin i miejsce części jawnej przetargu :

Otwarcie ofert i część jawna przetargu nastąpi w dniu 11.08.2017r.

Zadanie nr 1 o godz. 10,00 w siedzibie Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 45- gabinet dyrektora.

Zadanie nr 2 o godz. 11,00 w siedzibie Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 45- gabinet dyrektora

.   VI. Vadium

Oferta ma być zabezpieczona wadium w wysokości :

-          Zadanie nr 1 - 23 złote brutto

-          Zadanie nr 2 - 23 złote brutto

Termin wnoszenia wadium upływa w dniu 10.08.2017r. Wadium ma być wpłacone gotówką w kasie szkoły lub przelewem na konto szkoły .Rachunek bankowy Bank Pekao : 51 1240 6292 1111 0010 7460 9137.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet przyszłej kwoty zapłaty, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Wynajmującego w razie uchylenia się Najemcy od zawarcia umowy.

VII. Szczególne warunki :

1.W przypadku zaoferowania tej samej wysokości czynszu najmu, oferenci mogą być   wezwani do złożenia w terminie określonym przez Szkołę ofert dodatkowych.

2.Wynajmujący zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zastrzega się również możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 Na stronie internetowej szkoły : WWW.medykns.eu znajduje się załącznik do ogłoszenia – formularz ogólny oferenta

FORMULARZ OGÓLNY OFERENTA

.

Ja/my niżej podpisany(i), działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:

Nazwa (firma)/ imię i nazwisko Wykonawcy: .........................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy: ........................................................................................................................

Tel..............................................fax...............................................e-mail: ……………………………….

Regon .................................................          NIP ...........................................................

składamy ofertę na

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

za cenę:

Cena netto:.....................

słownie:………………………………………………………………………………………………

Cena brutto:…………….

Słownie :…………………………………………………………………………………………….

Jednocześnie oświadczamy, że:

 1. Zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń;
 2. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z warunkami przetargu i przyjmujemy te warunki bez zastrzeżeń.
 3. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

...............................................                               ……….................................................

(miejsce, data)                                                                                                              (podpis/y osób /osób uprawnionych /upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

 

 

logo180 1

 bip

 

Design by TMOS

1071204
Your IP: 54.162.107.122
Server Time: 2017-09-26 11:03:18
Visitors Counter
Copyright 2014.