OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej

w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 45 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych KwNr 84927 , stanowiąca własność Województwa Małopolskiego w zarządzie Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu na czas nie oznaczony, działając na podstawie Uchwały Nr XLV/689/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. r. w sprawie Zasad gospodarowania nieruchomościami Województwa Małopolskiego oraz wojewódzkich osób prawnych, oraz Regulaminu przeprowadzania przetargów wprowadzonego Zarządzeniem Nr 15a/2014 Dyrektora Szkoły z dnia 18 lipca 2014 r.–

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na :

 

 1. Przedmiot przetargu :
 2. 1.Wynajęcie powierzchni na :
 3. 2.Wysokość opłaty miesięcznej za wynajęcie powierzchni na
  1. III.Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami
  2. Zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń;
  3. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z warunkami przetargu i przyjmujemy te warunki bez zastrzeżeń.
  4. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

Zadanie : ustawienie 1 automatu na sprzedaż napojów gorących: kawa, czekolada, herbata ( powierzchnia do wynajęcia 1 m2) .

w budynku SzPPSMiS przy ul. Jagiellońskiej 45   w NowymSączu zarejestrowanym   w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych KwNr 84927 , stanowiącym   własność Województwa Małopolskiego w zarządzie Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu na czas nie oznaczony.

Zadanie : ustawienie 1 automatu na sprzedaż napojów gorących: kawa, czekolada, herbata ( powierzchnia do wynajęcia 1 m2) . – cena wywoławcza 30 zł netto + 23% VAT – miesięcznie .

.

II. Termin i miejsce składania ofert :

 

Oferty z podaniem ceny prosimy składać w zamkniętych kopertach z napisem :

„ O f e r t a przetargowa na najem 1 m2 powierzchni na ustawienie 1 automatu na sprzedaż napojów gorących: kawa, czekolada, herbata –nie otwierać przed 11.04.2018 r. godz. 10.00 ”

w terminie od dnia ogłoszenia tj. 28.03.2018r. do dnia 10.04.2018 r. do godz. 15.00, w sekretariacie Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 45 , 33-300 Nowy Sącz, względnie wysłać pocztą.

przetargu:

Szczegółowe dodatkowe informacje na temat spraw merytorycznych i proceduralnych można uzyskać u specjalisty ds. gospodarczych i płac 0-18 443-70-93.

Oględzin powierzchni można dokonać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu tel. 0-18 443-70-93.

     

     IV. Wykaz dokumentów, które winien złożyć oferent :

- aktualny wypis z krajowego Rejestru Sądowego lub CEDIG ( zamawiający dopuszcza wersje z systemu elektronicznego ),- dowód wpłaty wadium, - formularz ogólny oferenta

     V. Termin i miejsce części jawnej przetargu :

Otwarcie ofert i część jawna przetargu nastąpi w dniu 11.04.2018r. o godz. 10,00 w siedzibie Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 45- gabinet dyrektora.

.   VI. Vadium

Oferta ma być zabezpieczona wadium w wysokości :

- 8 zł brutto

Termin wnoszenia wadium upływa w dniu 10.04.2018r. Wadium ma być wpłacone gotówką w kasie szkoły lub przelewem na konto szkoły .Rachunek bankowy Bank Pekao : 54 12406292 1111 0010 7909 7564

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet przyszłej kwoty zapłaty, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Wynajmującego w razie uchylenia się Najemcy od zawarcia umowy.

VII. Szczególne warunki :

1.W przypadku zaoferowania tej samej wysokości czynszu najmu, oferenci mogą być   wezwani do złożenia w terminie określonym przez Szkołę ofert dodatkowych.

2.Wynajmujący zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zastrzega się również możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 Poniżej znajduje się załącznik do ogłoszenia – formularz ogólny oferenta

 

FORMULARZ OGÓLNY OFERENTA

.

Ja/my niżej podpisany(i), działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:

Nazwa (firma)/ imię i nazwisko Wykonawcy: .........................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy: ........................................................................................................................

Tel..............................................fax...............................................e-mail: ……………………………….

Regon .................................................          NIP ...........................................................

składamy ofertę na

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

za cenę:

Cena netto:.....................

słownie:………………………………………………………………………………………………

Cena brutto:…………….

Słownie :…………………………………………………………………………………………….

Jednocześnie oświadczamy, że:

...............................................                               ……….................................................

(miejsce, data)                                                                                                             (podpis/y osób /osób uprawnionych /upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

 

 

logo180 1

 bip

 

Design by TMOS

1242441
Your IP: 54.80.123.20
Server Time: 2018-04-26 17:27:28
Visitors Counter
Copyright 2014.