KRYTERIA PRZYJĘĆ

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im J. Wolskiej jest szkołą publiczną, BEZPŁATNĄ. Organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie.

Kształcimy w zawodach:

- higienistka stomatologiczna ( 2 lata )
- technik masażysta ( 2 lata )
- technik farmaceutyczny ( 2,5 roku ) - wznowienie kształcenia
- technik usług kosmetycznych ( 2 lata )
- opiekun medyczny ( 1 rok )
- opiekun w domu pomocy społecznej ( 1 rok )
- opiekunka środowiskowa ( 1 rok )

 Prowadzimy Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:
- Kwalifikacja: FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych -  technik usług kosmetycznych ( 2 lata )
- Kwalifikacja: MED.03. Świadczenie usług  pielęgnacyjno - opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - opiekun medyczny ( 1 rok )
- Kwalifiacja SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych - opiekunka środowiskowa ( 1 rok )

Wszystkie zawody w których kształcimy oraz wszystkie Kwalfikacyjne Kursy Zawodowe są BEZPŁATNE.

 

Ogólne warunki przyjęcia:

O przyjęcie na semestr pierwszy mogą ubiegać się osoby:

 • posiadający wykształcenie średnie ( nie jest wymagana matura ), przyjmujemy bez ograniczeń wiekowych,
 • posiadający zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich.

Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy kandydata.
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub Świadectwo Dojrzałości  – ORYGINAŁ.
 • 3 fotografie podpisane na odwrocie.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie.

Komplet dokumentów prosimy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 10.00-15.00

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń !

 

 W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w pkt 2, niż liczba wolnych miejsce w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria - określone w art. 136 ust. 3 p. 2 ustawy z dn.14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996 z późn. zm.):

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata (nie wykluczająca możliwości uzyskania u lekarza medycyny pracy zaświadczenia potwierdzającego zdolność do podjęcia praktycznej nauki zawodu),
 • niepełnosprawność dziecka kandydata,
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

 

Kryteria te mają jednakową wartość (1p) i muszą być potwierdzone stosownym dokumentem:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm) – orzeczenie nie może wykluczać możliwości uzyskania u lekarza medycyny pracy zaświadczenia potwierdzającego zdolność do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz. 135,ze zm. )

Brak stosownego potwierdzenia powoduje nieważność kryteriów !

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (postępowanie uzupełniające) jest brana pod uwagę wyłącznie kolejność zgłoszeń.
 3. Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci z powodu braku wolnych miejsc, tworzą listę rezerwową.
 4. Kandydaci przyjęci do szkoły potwierdzają podjęcie nauki w dniu 2 września 2019 r. podpisem na liście obecności.
 5. Nie podjęcie nauki bez usprawiedliwienia traktowane jest jako rezygnacja z nauki, powoduje skreślenie z listy przyjętych oraz przyjęcie kandydata z listy rezerwowej (według kolejności na liście).

 

 

 

 

 

logo180 1

 bip

 

Design by TMOS

1729909
Your IP: 35.175.248.25
Server Time: 2019-05-23 08:57:14
Visitors Counter
Copyright 2014.