O Szkole

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu jest szkołą publiczną. Szkoła posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu w zawodach medycznych.
Nasi absolwenci są cenionymi pracownikami w placówkach ochrony zdrowia w kraju i za granicą. Organem prowadzącym szkołę jest Województwo Małopolskie natomiast organem nadzoru pedagogicznego jest Małopolski Kurator Oświaty.

Powstanie szkoły

Szkoła powstała w 1948 r. Decyzję o powstaniu szkoły pielęgniarskiej w Nowym Sączu podjęła Miejska Rada Narodowa dnia 28.11.1946 roku. „Wyciąg z protokołu nr XII/46 z posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej w Nowym Sączu odbytego 28.11.1946 r. w sali obrad MRN w Ratuszu". Szkoła zaczęła swoją działalność 15.09.1948 r. a jej pełna nazwa brzmiała Szkoła Pielęgniarska PCK Okręgu Krakowskiego w Nowym Sączu.

Grupa pielęgniarek przed budynkiem szkoły w 1948 roku

Uchwałą Rady Ministrów z dnia 24.10.1949 r. szkoła zostaje przekazana w gestię Ministerstwa Zdrowia i jednocześnie zmienia nazwę na Państwową Szkołę Pielęgniarską w Nowym Sączu. Od 1.09.1959 roku szkoła zostaje przekształcona na 4-letnie Liceum Pielęgniarstwa dla kandydatek po 9 klasach szkoły ogólnokształcącej. Od 1.09.1962 r. prowadzono także Liceum Pielęgniarstwa dla Asystentek Pielęgniarskich W roku 1965 szkoła przechodzi kolejną reorganizację i od 1.09.1965 r zostaje przekształcona w 5-letnie Liceum Medyczne Pielęgniarstwa dla kandydatek po7-klasach Szkoły Podstawowej.

W wyniku przedłużenia nauki w Szkole Podstawowej do 8-lat od 1.098.1967 roku szkoła zmienia nazwę na Liceum Medyczne Wydział Pielęgniarstwa. W roku 1978 utworzono Wydział Opiekunek Dziecięcych , na którym zakończono kształcenie w 1984 roku i ponownie utworzono w latach 1994-2002 r. Dnia 28.05.1984 r decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu utworzono Zespół Szkół Medycznych MZiOS oraz powołano Medyczne Studium Zawodowe o wydziałach : Pielęgniarstwo i Higienistka Stomatologiczna.

Ostatni nabór do klas Liceum Medycznego Wydział Pielęgniarstwa odbył się w 1991 roku, a kształcenie w zawodzie Pielęgniarka odbywało się tylko w ramach Medycznego Studium Zawodowego.

Zdjęcie grupowe pielęgniarek Liceum Medycznego Wydziału Pielęgniarstwa

Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Na podstawie Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej nr 14 z dnia 19.03.1992 roku Wojewoda Nowosądecki nadaje Zespołowi Szkół Medycznych imię Jadwigi Wolskiej. Uchwałą nr XLIV/498/02 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27.05.2002 r. ulega likwidacji Liceum Medyczne a zarazem Zespół Szkół Medycznych , a szkoła otrzymuje nową nazwę Medyczne Studium Zawodowe im. Jadwigi Wolskiej w Nowym Sączu. Uchwałą nr XXXVI/459/05 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29.08.2005 r. od dnia 1.09.2005 r. zostaje zmieniona nazwa szkoły na Szkołę Policealną Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. Jadwigi Wolskiej w Nowym Sączu.

Organy prowadzące

Organami prowadzącymi szkołę w kolejnych latach były :
Od powstania do 23.10.1949 r. najprawdopodobniej Zarząd Główny PCK (wydatki związane z funduszem płac pokrywał Zarząd Główny PCK).
Od 24.10.1949 r. do 31.12.1998 r. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej
Od 1.01.1999 r. do chwili obecnej Województwo Małopolskie.