Deklaracja dostępności Szkoły Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. Jadwigi Wolskiej w Nowym Sączu

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. Jadwigi Wolskiej w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. Jadwigi Wolskiej w Nowym Sączu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Frączek.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 18 443 70 93

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kazimierz Chamioło
 • Adres: ul.Jagiellońska 61
  33-300 Nowy Sącz
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 18 4437093

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szczegółowy opis w zakresie dostępności architektonicznej:

Budynek Małopolskiego Zespołu Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu mieści się przy ul. Jagiellońskiej 61.

Szczegółowy opis w zakresie dostępności architektonicznej:

Budynek Zespołu  składa się z trzech kondygnacji. Do budynku  wchodzi się z poziomu chodnika przy ulicy Alei Wolności - jest to główne wejście. Drugie wejście do budynku,  wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo, na którym znajduje się duży parking, prowadzi od podwórza.

Na każdej kondygnacji znajdują się szerokie ciągi komunikacyjne.

Na parterze znajdują się pomieszczenia administracyjne, biblioteka, portiernia, pracownie dydaktyczne, toalety ogólnodostępne w tym toaleta dla niepełnosprawnych ruchowo.

Na I piętrze znajdują się pomieszczenia administracji, sekretariat, gabinet dyrektora szkoły, pokój nauczycielski, pomieszczenia administracyjne  oraz pracownie dydaktyczne, sale wykładowe, toalety ogólnodostępne.

Na II piętrze znajdują się pomieszczenia administracji , oraz pracownie dydaktyczne, sale wykładowe, toalety ogólnodostępne.

Komunikację między piętrami zapewniają schody, których pierwszy i ostatni stopień biegu oznaczony jest kontrastowo.

W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. W szkole jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego ( nauczyciel j.migowego). Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W indywidualnych przypadkach osobom ze szczególnymi potrzebami Szkoła umożliwia dostęp alternatywny poprzez wsparcie innej osoby ( pracownika szkoły) bądź zastosowania wsparcia technicznego ( komunikowanie się drogą telefoniczną lub internetową ).

W przypadku ogłoszenia ewakuacji w budynku alarmowanie o zagrożeniach odbywa się w ramach wewnętrznego systemu łączności. Na każdym piętrze ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami opiera się na wsparciu udzielanym przez osoby funkcyjne wyznaczone do ewakuacji.