Asystent osoby niepełnosprawnej

asystent osoby niepelnosprawnej

Asystent Osoby Niepełnosprawnej - opiekuje się osobą niepełnosprawną z niepełnosprawnością ruchową lub z zaburzeniami psychicznymi i zakres jej obowiązków obejmuje np. załatwianie spraw w urzędach, pomoc w podejmowaniu decyzji za osobę niepełnosprawną, sprawowanie opieki nad nią - to wynika z jej niepełnosprawności.  Asystent Osoby Niepełnosprawnej aktywnie włącza się w system rodziny osoby niepełnosprawnej, instytucji społecznych oraz w system prawa stwarzając w miarę możliwości optymalne warunki rozwoju osoby niepełnosprawnej.
Ponadto, asystent prowadzi rehabilitację środowiskową, której założeniem jest świadczenie usług osobom niepełnosprawnym w najbliższym środowisku. Program rehabilitacji społecznej i medycznej oferowany przez asystenta dotyczy potrzeb zdrowotnych, psychicznych, zawodowych, społecznych i kulturalnych osoby niepełnosprawnej.

Nauka w tym zawodzie trwa 1 rok i  jest całkowicie BEZPŁATNA.  Kształcenie w naszej szkole mogą podjąć osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia (brak górnej granicy wiekowej), posiadające co najmniej wykształcenie średnie (nie wymagamy matury) – wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średnie. Do naszej szkoły zapraszamy również osoby posiadające wykształcenie wyższe, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

Możliwość zatrudnienia:

 • Domach Pomocy Społecznej,
 • Dziennych Domach Pomocy Społecznej,
 • Środowiskowych Domach Samopomocy,
 • Hospicjach, Oddziałach Szpitalnych,
 • Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie,
 • Warsztatach Terapii Zajęciowej,
 • Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej,
 • Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej,
 • Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych,
 • Ośrodkach Adaptacyjnych,
 • Fundacjach i Stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły
 • Klauzula RODO
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub Świadectwo Dojrzałości  – ORYGINAŁ.
 • 2 fotografie podpisane na odwrocie.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie. (skierowanie na bezpłatne badania można odebrać w sekretariacie)

Komplet dokumentów prosimy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00 - 15:00.