Rekrutacja - Małopolski Zespół Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu

asystent osoby niepelnosprawnej

Asystent Osoby Niepełnosprawnej - opiekuje się osobą niepełnosprawną z niepełnosprawnością ruchową lub z zaburzeniami psychicznymi i zakres jej obowiązków obejmuje np. załatwianie spraw w urzędach, pomoc w podejmowaniu decyzji za osobę niepełnosprawną, sprawowanie opieki nad nią - to wynika z jej niepełnosprawności.  Asystent Osoby Niepełnosprawnej aktywnie włącza się w system rodziny osoby niepełnosprawnej, instytucji społecznych oraz w system prawa stwarzając w miarę możliwości optymalne warunki rozwoju osoby niepełnosprawnej.
Ponadto, asystent prowadzi rehabilitację środowiskową, której założeniem jest świadczenie usług osobom niepełnosprawnym w najbliższym środowisku. Program rehabilitacji społecznej i medycznej oferowany przez asystenta dotyczy potrzeb zdrowotnych, psychicznych, zawodowych, społecznych i kulturalnych osoby niepełnosprawnej.

Nauka w tym zawodzie trwa 1 rok i  jest całkowicie BEZPŁATNA.  Kształcenie w naszej szkole mogą podjąć osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia (brak górnej granicy wiekowej), posiadające co najmniej wykształcenie średnie (nie wymagamy matury) – wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średnie. Do naszej szkoły zapraszamy również osoby posiadające wykształcenie wyższe, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

Możliwość zatrudnienia:

 • Domach Pomocy Społecznej,
 • Dziennych Domach Pomocy Społecznej,
 • Środowiskowych Domach Samopomocy,
 • Hospicjach, Oddziałach Szpitalnych,
 • Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie,
 • Warsztatach Terapii Zajęciowej,
 • Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej,
 • Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej,
 • Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych,
 • Ośrodkach Adaptacyjnych,
 • Fundacjach i Stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły
 • Klauzula RODO
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub Świadectwo Dojrzałości  – ORYGINAŁ.
 • 2 fotografie podpisane na odwrocie.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie. (skierowanie na bezpłatne badania można odebrać w sekretariacie)

Komplet dokumentów prosimy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00 - 15:00.

Higienistka stomatologiczna jest niezbędną osobą w niemal każdym profesjonalnym gabinecie dentystycznym. To ona samodzielnie lub pod nadzorem lekarza prowadzi działalność higieniczno-profilaktyczną.

Ukończenie tego kierunku gwarantuje zdobycie państwowych uprawnień do wykonywania zawodu; wiąże się to również z większą samodzielnością (możliwość wykonywania zabiegów) ze względu na posiadane kompetencje zawodowe higienistki w porównaniu np. do asystentki stomatologicznej.

Nauka w tym zawodzie trwa 2 lata i jest całkowicie BEZPŁATNA.  Kształcenie w naszej szkole mogą podjąć osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia ( brak górnej granicy wiekowej), posiadające co najmniej wykształcenie średnie (nie wymagamy matury) - wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej. Do naszej szkoły zapraszamy również osoby posiadające wykształcenie wyższe, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

Możliwość zatrudnienia:

 • gabinety stomatologiczne,
 • gabinety dentystyczne publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • poradnie i kliniki dentystyczne oraz gabinety profilaktyki zdrowotnej działających przy przedszkolach i szkołach.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły
 • Klauzula RODO
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub Świadectwo Dojrzałości  – ORYGINAŁ.
 • 2 fotografie podpisane na odwrocie.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie. ( skierowanie na bezpłatne badania można odebrać w sekretariacie )

Komplet dokumentów prosimy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 08:00 - 15:00.

Galeria

Dwie higienistki pracują z pacjentką siedzącą na fotelu dentystycznym
Higienistka ćwiczy z manekinem

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy: Wykonywanie zabiegów kosmetycznych - wyodrębnionej w zawodzie: technik usług kosmetycznych (514207)

Bezpłatny kurs kosmetyczny trwa 2 lata. Zajęcia edukacyjne będą odbywały się w systemie zaocznym (planowane dni realizacji zajęć edukacyjnych to piątek od godz. 16.00 i sobota)

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma skutecznego bezpłatnego kształcenia adresowana do każdego kto ukończył szkołę średnią (nie wymagamy matury). Bezpłatne szkolenia i kursy prowadzone przez nas w Nowym Sączu skierowane są do osób zainteresowanych uzyskiwaniem nowego zawodu lub uzupełnianiem wiedzy zawodowej. Nasz szkoła stawia na wysoką jakość kształcenia oraz wygodną formę zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności.

Słuchacz, który ukończył kwalifikacyjny kurs zawodowy otrzymuje zaświadczenie potwierdzające jego ukończenie. Przejście szkolenia umożliwia mu to przystąpienie do państwowego egzaminu zawodowego. 

Kwalifikacyjny bezpłatny kurs zawodowy jest formą kształcenia akceptowaną przez ZUS, KRUS, MOPS, GOPS oraz inne instytucje jako kontynuacja nauki, a szkoła wydaje bezpłatnie stosowne zaświadczenia.

Technik usług kosmetycznych

Technik usług kosmetycznych jest to zawód o charakterze higieniczno-estetycznym, którego specyfiką jest kosmetyka pielęgnacyjna, lecznicza i upiększająca, pomoc w tworzeniu ładnego zdrowego wyglądu i dobrego samopoczucia człowieka. W czasie nauki słuchacze zapoznają się z wiadomościami z wielu dziedzin medycznych, a szczególnie z zakresu kosmetyki oraz opanowują praktyczne umiejętności wykonywania zabiegów kosmetycznych. Uczą się zastosowania preparatów, materiałów i urządzeń niezbędnych w kosmetyce.

Bezpłatne kursy i szkolenia Nowy Sącz

Na naszym kursie nabywanie kwalifikacji do wykonywania nowego zawodu będzie dla Ciebie całkowicie bezpłatne. Zapewniamy szkolenia zarówno pod kątem teoretycznym, jak i praktycznym. Kompleksowo przygotowujemy do samodzielnego wykonywania pracy. Umiejętności poparte dyplomem ułatwią Ci znalezienie nowego miejsca zatrudnienia. Umożliwią Ci też założenie własnej działalności. Dzięki wszechstronnemu szkoleniu będziesz mieć do wyboru wiele ścieżek rozwoju zawodowego

Możliwość zatrudnienia:

 • w gabinetach odnowy biologicznej
 • studiach wizażu i paznokci
 • firmach kosmetycznych
 • w gabinetach kosmetycznych
 • gabinetach odnowy biologicznej
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej

  Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie na bezpłatny kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Klauzula RODO
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub Świadectwo Dojrzałości  – ORYGINAŁ.
 • 2 fotografie podpisane na odwrocie.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie. (skierowanie na bezpłatne badania można odebrać w sekretariacie)

Komplet dokumentów prosimy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-15.00.

Bezpłatne szkolenia - kurs kosmetyczny Nowy Sącz

Bezpłatne szkolenia w Nowym Sączu z zakresu kosmetyki to świetna inwestycja w przyszłość. Przekonało się o tym wielu naszych absolwentów. Przekonaj się i Ty!

Galeria

Piłowanie paznokci
Kosmetyka twarzy
Stanowiska do wykonywania usług kosmetycznych

 

Opiekun medyczny jest to zawód, który funkcjonuje w Polsce od 2007 roku. Postępujący proces starzenia się społeczeństwa spowodował zwiększenie zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym. Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe.

Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego, dlatego niezbędne są u niego kompetencje personalne i społeczne.

Nauka w tym zawodzie trwa 1,5 roku i  jest całkowicie BEZPŁATNA.  Kształcenie w naszej szkole mogą podjąć osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia (brak górnej granicy wiekowej), posiadające co najmniej wykształcenie średnie (nie wymagamy matury) – wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średnie. Do naszej szkoły zapraszamy również osoby posiadające wykształcenie wyższe, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

Możliwość zatrudnienia:

 • domy opieki społecznej
 • oddziały szpitalne
 • indywidualna opieka w domu pacjenta
 • hospicja
 • zakłady opiekuńczo – lecznicze
 • zakłady opieki długoterminowej
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych

Uzyskany dyplom w tym zawodzie daje uprawnienia do podjęcia pracy na terenie Uni Europejskiej

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły
 • Klauzula RODO
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub Świadectwo Dojrzałości  – ORYGINAŁ.
 • 2 fotografie podpisane na odwrocie.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie. (skierowanie na bezpłatne badania można odebrać w sekretariacie)

Komplet dokumentów prosimy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00 - 15:00.

Galeria

Praca opiekuna medycznego z manekinem
Manekin leżący w łóżku a przy nim siedzący opiekun medyczny

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025
(Zalacznik-nr-2-szkola-policealna-2024-2025)

I Termin rekrutacji:

do 23.07.2024 r.   termin składania wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami

30.07.2024 r. do godz. 12.00  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

05.08.2024 r. do godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  do szkoły

do 31.07.2024 r. - Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

Rekrutacja uzupełniająca: 

do 12.08.2024 r. – składanie dokumentów w postępowaniu uzupełniającym

20.08.2024 r.  do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych do szkoły w postępowaniu uzupełniającym

23.08.2024 r. do godz. 12.00  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  w wyniku postępowania uzupełniającego

do 22.08.2024 r. - Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

Zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dn. 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe, w przypadku wolnych miejsc, podania o przyjęcie do szkoły będzie można składać do 30 SIERPNIA 2024 r. do godz. 10.00

Wymagane dokumenty:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości

 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie do lekarza wydawane jest w sekretariacie szkoły)

 • dwie fotografie podpisane na odwrocie (imię i nazwisko)

Komplet dokumentów prosimy składać w sekretariacie szkoły w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria - określone w art. 135 ust. 6 p. 2 ustawy z dn.14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910 z późn. zm.):

 • wielodzietność rodziny kandydata,

 • niepełnosprawność kandydata (nie wykluczająca możliwości uzyskania u lekarza medycyny pracy zaświadczenia potwierdzającego zdolność do podjęcia praktycznej nauki zawodu),

 • niepełnosprawność dziecka kandydata,

 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Kryteria te mają jednakową wartość (1p) i muszą być potwierdzone stosownym dokumentem:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm) – orzeczenie nie może wykluczać możliwości uzyskania u lekarza medycyny pracy zaświadczenia potwierdzającego zdolność do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2019 poz. 1111 z późn. zm.)

Brak stosownego potwierdzenia powoduje nieważność kryteriów !

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (postępowanie uzupełniające) jest brana pod uwagę wyłącznie kolejność zgłoszeń.

 3. Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci z powodu braku wolnych miejsc, tworzą listę rezerwową.

 4. Kandydaci przyjęci do szkoły potwierdzają podjęcie nauki w dniu 2 września 2019 r. podpisem na liście obecności.

 5. Nie podjęcie nauki bez usprawiedliwienia traktowane jest jako rezygnacja z nauki, powoduje skreślenie z listy przyjętych oraz przyjęcie kandydata z listy rezerwowej (według kolejności na liście).

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji: Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - wyodrębnionej w zawodzie: opiekun medyczny (532102)

Kurs trwa 1 rok. Zajęcia edukacyjne będą odbywały się w systemie zaocznym (planowane dni realizacji zajęć edukacyjnych to piątek od godz. 16.00 i sobota)

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma bezpłatnego kształcenia adresowana do każdego kto ukończył szkołę średnią (nie wymagamy matury). Kursy skierowane są do osób zainteresowanych uzyskiwaniem nowego zawodu lub uzupełnianiem wiedzy zawodowej. Nasz szkoła stawia na wysoką jakość kształcenia oraz wygodną formę zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności.

Słuchacz, który ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy otrzymuje zaświadczenie ukończenia tego kursu. Umożliwia mu to przystąpienie do państwowego egzaminu zawodowego.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest formą kształcenia akceptowaną przez ZUS, KRUS, MOPS, GOPS oraz inne instytucje jako kontynuacja nauki, a szkoła wydaje bezpłatnie stosowne zaświadczenia.

Opiekun medyczny

Opiekun medyczny jest to zawód, który funkcjonuje w Polsce od 2007 roku. Postępujący proces starzenia się społeczeństwa spowodował zwiększenie zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym. Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe.

Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego, dlatego niezbędne są u niego kompetencje personalne i społeczne. 

Możliwość zatrudnienia:

 • domy opieki społecznej
 • oddziały szpitalne
 • indywidualna opieka w domu pacjenta
 • hospicja
 • zakłady opiekuńczo – lecznicze
 • zakłady opieki długoterminowej
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych

Uzyskany dyplom w tym zawodzie daje uprawnienia do podjęcia pracy na terenie Uni Europejskiej

 Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Klauzula RODO
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub Świadectwo Dojrzałości  – ORYGINAŁ.
 • 2 fotografie podpisane na odwrocie.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie. ( skierowanie na bezpłatne badania można odebrać w sekretariacie )

Komplet dokumentów prosimy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-15.00.

Galeria

Praca opiekuna medycznego z manekinem
Manekin leżący w łóżku a przy nim siedzący opiekun medyczny

Baner: Fundusze Europejskie / Małopolska / Europejski Fundusz Społeczny

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

tel: 18 443-70-93
e-mail: sekretariat@medykns.eu

Zamknij menu
Wróć na początek strony