Dokumenty i terminy
Rekrutacja szkoła policealna Nowy Sącz

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025
(Zalacznik-nr-2-szkola-policealna-2024-2025)

I Termin rekrutacji:

do 23.07.2024 r.   termin składania wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami

30.07.2024 r. do godz. 12.00  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

05.08.2024 r. do godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  do szkoły

do 31.07.2024 r. - Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

Rekrutacja uzupełniająca: 

do 12.08.2024 r. – składanie dokumentów w postępowaniu uzupełniającym

20.08.2024 r.  do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych do szkoły w postępowaniu uzupełniającym

23.08.2024 r. do godz. 12.00  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  w wyniku postępowania uzupełniającego

do 22.08.2024 r. - Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

Zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dn. 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe, w przypadku wolnych miejsc, podania o przyjęcie do szkoły będzie można składać do 30 SIERPNIA 2024 r. do godz. 10.00

Wymagane dokumenty:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości

 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie do lekarza wydawane jest w sekretariacie szkoły)

 • dwie fotografie podpisane na odwrocie (imię i nazwisko)

Komplet dokumentów prosimy składać w sekretariacie szkoły w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria - określone w art. 135 ust. 6 p. 2 ustawy z dn.14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910 z późn. zm.):

 • wielodzietność rodziny kandydata,

 • niepełnosprawność kandydata (nie wykluczająca możliwości uzyskania u lekarza medycyny pracy zaświadczenia potwierdzającego zdolność do podjęcia praktycznej nauki zawodu),

 • niepełnosprawność dziecka kandydata,

 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Kryteria te mają jednakową wartość (1p) i muszą być potwierdzone stosownym dokumentem:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm) – orzeczenie nie może wykluczać możliwości uzyskania u lekarza medycyny pracy zaświadczenia potwierdzającego zdolność do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2019 poz. 1111 z późn. zm.)

Brak stosownego potwierdzenia powoduje nieważność kryteriów !

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (postępowanie uzupełniające) jest brana pod uwagę wyłącznie kolejność zgłoszeń.

 3. Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci z powodu braku wolnych miejsc, tworzą listę rezerwową.

 4. Kandydaci przyjęci do szkoły potwierdzają podjęcie nauki w dniu 2 września 2019 r. podpisem na liście obecności.

 5. Nie podjęcie nauki bez usprawiedliwienia traktowane jest jako rezygnacja z nauki, powoduje skreślenie z listy przyjętych oraz przyjęcie kandydata z listy rezerwowej (według kolejności na liście).